Hogeweg, Sint-Amandsberg

De nieuwe wijk ter hoogte van de Hogeweg staat voor de uitdaging om aansluiting te vinden bij de morfologische structuur en het heterogene karakter van de buurt. Het masterplan reflecteert reeds de karakteristieke Vlaamse lintbebouwing. Hierop wordt verder ingespeeld door alle wooneenheden te voorzien van enkele typische verkavelingselementen (een eigen voordeur, buitenruimte en parkeerplaats). Maar net zoals het masterplan variatie brengt op het klassieke thema door de woonlinten doordacht te plooien, wordt ook de verdere invulling van de kavels geherinterpreteerd. Er wordt gestreefd naar een architecturale samenhang door middel van een gevarieerd vormenspel. Ritmische herhaling wordt vermeden. Er wordt gewerkt met een complexe compositie van volumes en een consequent, maar speels, materiaalgebruik.

De diversiteit wordt in eerste instantie gegarandeerd door het aandeel van de verschillende ontwerpers gelijkmatig te spreiden over en in de verschillende clusters. Zo zullen de appartementen per cluster telkens door een ander ontwerpteam uitgewerkt worden. De overige percelen worden ingevuld door de twee andere ontwerpteams, die telkens maximaal zeven aaneengesloten wooneenheden ontwerpen. Het team dat de appartementen ontwerpt zal binnen de desbetreffende cluster één of twee grondgebonden woningen (joker) ontwerpen, die zich niet naast de gestapelde wooneenheden bevindt.

In de gevelpartijen van de woningen zorgt een gradiënt van eenzelfde materiaal voor eenheid maar toch individualiteit. Wisselende maar terugkerende accenten versterken de herkenbaarheid. Het gaat onder meer om gedetailleerde portieken, dakranden, luifels, lateien, plinten en regenpijpen. Zij kunnen tevens een bepaald kenmerk vormen voor een ontwerpteam door hen per cluster op een aantal aspecten te laten focussen. Bij La Sapinière en Zeemanshuis werkt Architectenbureau Bart Dehaene met portieken en dakranden, terwijl Architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche ontwerpen met uitgesproken luifels en lateien. Hoewel de gestapelde wooneenheden en de bijbehorende joker uitgewerkt worden met een ander palet en dus een gewijzigde vormentaal, straalt deze architectuur subtiliteit uit door kleurnuances en rustgevende composities. Naast het ontwerpmatige eigenheid van de verschillende ontwerpers beschikken de wooneenheden eveneens over een grote verscheidenheid in gabarit en bouwdiepte. Deze overgangen worden gelijkmatig gerealiseerd om een aantrekkelijk en gevarieerd profiel te creëren.

OpdrachtPrijsvraag (alle fases) voor 54 appartementen en 53 ééngezinswoningen met semi-ondergrondse parkeerruimte, 2013 - heden
OpdrachtgeverDurabrik - Mevaco bouwbedrijf
LocatieHogeweg, Sint-Amandsberg (Gent)
Samenwerkingarchitecten Els Claessens & Tania Vandenbussche en META architectenbureau
Algemene aannemingDurabrik - Mevaco bouwbedrijf
FotografieFilip Dujardin